ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย”

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย” พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 30 กันยายน 2564)