ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting

   นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานเปิดการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting โดยนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 27 กันยายน 2564)