การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว.PA/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี)

  นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว.PA/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี) พร้อมด้วย น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยและคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

   ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยจึงกำหนดดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่ รูปแบบวิถีใหม่ (new normal)  ผ่านเว็บไซต์ “วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว PA/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย” (วันที่ 23 กันยายน 2564 )