กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยรูปแบบการนิเทศทางไกล (ออนไลน์)

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    ของสถานศึกษาในสังกัด ด้วยรูปแบบการนิเทศทางไกล (ออนไลน์) รับฟังปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด   เพื่อร่วมชื่นชม ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามบริบท  ของสถานศึกษาคำนึงถึงการลดความเครียดในภาระของผู้ปกครองด้านการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเขาหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 22 กันยายน 2564)