อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 19-20 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

  นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานเปิด     การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยนางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการจัดทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขอขอบคุณคณะวิทยากร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และนางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย คณะวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ รวม 30 คน (วันที่ 20 กันยายน 2564)