อบรมนักเรียน YC เพื่อนที่ปรึกษา “รักหมดทั้งตัวและหัวใจ” ปีการศึกษา 2564

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานเปิดโครงการอบรมนักเรียน YC เพื่อนที่ปรึกษา “รักหมดทั้งตัวและหัวใจ” ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Google Classroom Meeting โดยมี นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำได้รับการพัฒนาและนำไปขยายผล เพื่อสร้าง “นักเรียนที่ปรึกษา” ให้เป็นเยาวชนที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และความสามารถ (Ability) ในการดำรงชีวิต การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางแก่ผู้อื่นอย่างถูกต้อง และเหมาะสม (วันที่ 19 กันยายน 2564)