ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

  นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวปริศนา มณีวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษผู้รับผิดชอบการประเมิน ฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) และพัฒนาที่ปรึกษาการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 15 กันยายน 2564)