พิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย  นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยและคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน  ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับ ของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 10 กันยายน 2564)