ประชุมชี้แจงข้อราชการและมอบหมายงานให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

   นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการและมอบหมายงานให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ควบคุมกำกับดูแลกลุ่มงาน นายศราวุธ คำแก้ว ดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มกฎหมายและคดี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข ดูแลกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 8 กันยายน 2564)