ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมดรุณี ร่วมแสดงความยิน

          ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมดรุณี ร่วมแสดงความยินกับนายศราวุธ คำแก้ว น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 กันยายน 2564)