ประกวดภาพวาดระบายสี

          นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว น.ส. ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยและคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดระบายสี ร่วมตัดสินภาพวาดระบายสีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อชิงทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย หัวข้อ “วิถีชีวิตในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” จัดการประกวดโดยอำเภอเมืองสุโขทัย  วัดหนองทองและสพม.สุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย