ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

          นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับภาคสงฆ์ที่ 5 ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom โดยนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา จำนวน 42 คน (วันที่ 6 กันยายน 2564)