ประชุมการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เป็นประธานการประชุม  การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีความจำเป็นและขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 6 กันยายน 2564)