การประชุมนำเสนอผลการดำเนินการของโรงเรียนแกนนำ โครงการวิจัย

นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขัย เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินการของโรงเรียนแกนนำ โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 256 ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย