ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฯ ทุกท่าน และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย