ประชุมชี้แจงปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมชี้แจงปฏิบัติ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ หัวข้อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT และมอบนโยบายและสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวการปฏิบัติตามนโยบาย NO GIFT POLICY โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคคลกรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในให้กับ บุคลากรในสังกัด สพม.สุโขทัย และติดตามผลการดำเนินงาน และให้ความรู้ ความเข้าใจ ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม กับกลุ่มผู้รับผิดชอบ OIT ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 10 มิถุนายน 2567)