นิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้สอน

นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้นิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบออนไลน์ครูในสังกัดจำนวน 6 คน ได้แก่ นางอรุณี รัตนชาญชัย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา นางสาวทิพวรรณ วังสุข โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม นางดวงพร มูลป้อม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยนชนูปถัมภ์ นางสาววาธิน อยู่หุ่น, นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี และนางสาวปุญชรัสมิ์ เนียมสุวรรณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย