อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะครูตามแนวทางการประเมิน PISA และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะครูตามแนวทางการประเมิน PISA และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยมีนายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้รับผิดชอบด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการประเมิน PISA โรงเรียน ในสังกัด โรงเรียนละ 3 ท่าน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูตามแนวทางการประเมิน PISA และทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาณ ห้องศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 7 มิถุนายน 2567)