ประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษาของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (SESA)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางวริศรา ณีศะนันท์ ศึกษานิเทศก์ นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ และนายอธิศ ขำใจ รอง ผอ.โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและ สร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาของ สำนักบริหารการมัธยมศึกษา (SESA) เพื่อดำเนินการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.(OBEC Special)” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 มิถุนายน 2567)