ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้ที่รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 2 ท่าน จัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (วันที่ 5 มิถุนายน 2567)