ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศ และให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การครองตน ครองคน ครองงาน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ได้แก่นายสมัญชา จันทร์ศรี ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนายตุลากานต์ คำไทย กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 5 มิถุนายน 2567)