บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ โครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย“1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุณภาพโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย“1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กับ โรงเรียนคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยม และเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้องค์ประกอบโรงเรียนคุณภาพ 5 ด้าน คือ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน 2. ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารจัดการ 4. ด้านการจัดการเรียนรู้ 5. ด้านผู้เรียน ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (วันที่ 4 มิถุนายน 2567)