ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้องด้วยนางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมกับประชุมเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพ่อขุน อาคารพระร่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 29 พฤษภาคม 2567)