ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออนไลน์ ITA–Online ประจำปี 2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออนไลน์ ITA–Online ประจำปี 2567 โดยมีครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ หน่วยงานภายนอก จำนวน 25 คน เข้าร่วม ประชุมฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมิน ITA หัวข้อแบบ วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2) ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.สุโขทัย (วันที่ 28 พฤษภาคม 2567)