ประเมินโครงงาน ตามคู่มือแนวทางการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่องทักษะการปฏิเสธบุหรี่ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยม

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการประเมิน ชุดที่ 3 ประเมินโครงงาน ตามคู่มือแนวทางการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่องทักษะการปฏิเสธบุหรี่ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 2) โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 3) โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 4) โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 5) โรงเรียนชะอวด 6) โรงเรียนบ้านห้วยลึก 7) โรงเรียนสิเกาประชา ผดุงวิทย์ 8) โรงเรียนตลาดปรีกี เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานทักษะการปฏิเสธบุหรี่ ในโรงเรียนฯ ดำเนินการตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ในการสร้างความเข็มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ ผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 28 พฤษภาคม 2567)