สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น องค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุข เพื่อให้ผู้เรียนเรียนดี มีความสุข และดำเนินงาน Quick Win ปีงบประมาณ 2567 และให้สถานศึกษาดูแลการมาเรียนของนักเรียน รวมถึงการดูแลนักเรียน ในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ การบริหารงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียน ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านวิชาการ ของสหวิทยาเขตพระร่วง ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม (วันที่ 27 พฤษภาคม 2567)