สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเมืองเชลียง

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น องค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุข เพื่อให้ผู้เรียนเรียนดี มีความสุข และดำเนินงาน Quick Win ปีงบประมาณ 2567 และให้สถานศึกษาดูแลการมาเรียนของนักเรียน รวมถึงการดูแลนักเรียน ในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ การบริหารงาน 4 ฝ่าย ของโรงเรียน ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านวิชาการ ของสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ ณ โรงเรียนเมืองเชลียง (วันที่ 20 พฤษภาคม 2567)