การประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 พร้อมด้วย รองผอ.สพม.สุโขทัย และผอ.กลุ่มทุกคน พร้อมด้วยนิติกร เข้าร่วมประชุมติดตาม
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 จำนวน 43 ข้อ) ในการตรวจสอบข้อมูลนำขึ้นเว็บไซต์
สพม.สุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย