การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานการประชุมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในที่ประสบผลสำเร็จ และสามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้ โดยการจัดรูปแบบการประชุมออนไลน์ ในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รอง ผอ.สพม.สุโขทัย และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการคัดเลือกดังกล่าว โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม จะได้ดำเนินการส่งผลงานให้กับ สพฐ.เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป ซึ่งสรุปผลการคัดเลือก ดังนี้

  1. รางวัลระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
  2. รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม และโรงเรียนลิไทพิทยาคม
  3. รางวัลระดับดี ได้แก่ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม