ประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (ฺBIGDATA.DL) พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้การใช้ระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 15 พฤษภาคม 2567)