ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศ และให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การครองตน ครองคน ครองงาน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางสาวกุมาลี รวมทรัพย์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 2. นางสาวสุพรรษา ขยัก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 3. นางสาวนริศรา สร้อยนาค กลุ่มวิชาพลศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และ 4. นายจาตุรนต์ หนุนนาค กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 14 พฤษภาคม 2567