ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ คณะวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุม 123 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โดยมีคณะกรรมการ คณะวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โครงการดังกล่าว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 3 พฤษภาคม 2567)