ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยมีนายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567) ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 5 เมษายน 2567)