โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 4/2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 4/2567 ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กล่าวรายการ และวิทยากรฯ เข้าร่วมในพิธีฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 23 คน โรงเรียนนอกสังกัด จำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่มีความสนใจให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และคุณวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 3 เมษายน 2567)