การสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษาแนวใหม่)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาววิลาวัลย์ อารัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตใจ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และนายบุญทัน แก้วมี ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่) ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะพลาลาสโซ รัชดา กรุงเทพฯ (วันที่ 29 มีนาคม 2567)