โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิด การประชุมโครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 56 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 26 โรงเรียน เพื่อสามารถให้บริการนักเรียนพิการที่เข้าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรให้แก่ สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 29 มีนาคม 2567)