กิจกรรม 5 ส “Big cleaning Day” ภายใต้โครงการสุโขทัยรวมใจรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” ภายใต้โครงการ คนสุโขทัยรวมใจรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยทำความสะอาดภายในและบริเวณด้านหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 27 มีนาคม 2567)