การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนา และยกระดับการจัดการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางยุพิน ทับจาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาจังหวัดสุโขทัยและเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา และยกระดับการจัดการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพกาจัดการศึกษาย และบูรณาการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีนคร ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (21 มีนาคม 2567)