รายงานผลการนิเทศการจัดการรู้ของครูผู้ช่วยในสังกัด สพม.สุโขทัย

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน การสะท้อนผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ สพม.สุโขทัย (PROFESSIONAL LEARING COMMUTITY : PLC) เพื่อการรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ช่วยในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเข้าฟังผลการนิเทศดังกล่าว จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 19 มีนาคม 2567)