การแสดงของนักเรียนในงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567

 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม และ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้จัดการแสดงของนักเรียนในงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 ณ เวทีกลาง ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แสดงศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ  ผู้ประสานงานหลักกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (วันที่ 13 มีนาคม 2567)