ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวจินตนา ทองกล่ำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางวิลาวัณย์  ชูเนตร นักทรัพยากรบุคคล  ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 8  สำรับ  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน  116 สำรับ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ (วันที่ 13 มีนาคม 2567)