อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาววิภาดา วัฒนาอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายนิรุติ บวบขม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2567 โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ตามปฏิทินที่กำหนด ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (วันที่ 13 มีนาคม 2567)