อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาววิภาดา วัฒนาอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2567 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินสถานศึกษาออนไลน์ ตามปฏิทินที่กำหนด ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (วันที่ 11 มีนาคม 2567)