เยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย ระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566

ศึกษานิเทศก์ ได้ลงเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย ระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียน เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียนร้อย โปร่งใส่ ได้มาตรฐานตามระเบียบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีสนามสอบ จำนวน 8 สนามสอบ คือ สนามสอบกงไกรลาศวิทยา  สนามสอบคีรีมาศพิทยาคม สนามสอบบ้านด่านลานหอยวิทยา สนามสอบสวรรค์อนันต์วิทยา สนามสอบทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สนามสอบศรีนคร สนามสอบศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และสนามสอบอุดมดรุณี (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567)