การนิเทศ ติดตามโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยดร.ชลฤทัย ทวีแสง รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษ และคณะกรรมการการนิเทศโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567)