นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูผู้ช่วย

 นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงนิเทศการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 ราย นางสาวพิมพ์ชนก  เพชรหงษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) และนางสาวอัสพรินญา  หมั่นทรัพย์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (เคมี)  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สหวิทยาเขตเจ้าราม เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)