ต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ และนายสันนิธิ ช้างรบ นิติกร  ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาตรี ของนางสาวกนกวรรณ มากเตี้ยม นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ มหาวิทยาลัยนเรศวรณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)