นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน Active Learning ครูผู้ช่วย

นางสาวระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ร่วมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน Active Learning ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (วิชาเพิ่มเติม)  ง 20212  การเขียนตัวอักษร เรื่อง การประดิษฐ์ตัวอักษร ครูผู้สอน นายปฐมพงศ์ สุกใส ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีนคร สหวิทยาเขตพระร่วง เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนศรีนคร (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)