นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูผู้ช่วย

   นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกต ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาชีววิทยา ชั้น ม.5 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  สหวิทยาเขตพระร่วง เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567)