นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูผู้ช่วย

นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                           และนางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ                              นางสาวดวงใจ  จันมา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สหวิทยาเขตเจ้าราม โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567)